Strona poświęcona ochronie prawnej [ § ] Duchownych Kościoła Naturalnego ™®©


 • Kościół Naturalny
 • Kościół Naturalny

Dokument Ochrony Duchownych w formacie PDF: Pobierz Dokument

  Kościół Naturalny  

w oparciu o:


Prawo Naturalne, Prawo Boskie, Statut Kościoła Naturalnego, Doktrynę Kościoła Naturalnego,
Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Powszechną Deklarację Praw Człowieka
oraz Deklaracje Praw Ludności Rdzennych


powołał


Duchownych, którzy legitymują się tym dokumentem (link).
KOŚCIÓŁ NATURALNY MSWIA NR 190,
KOSCIOL NATURALNY TRUST ,
ZGODNIE Z AUTONOMICZNYM PRAWEM KOŚCIOŁA I PRAWEM STANOWIONYM
Z CAŁĄ JEGO STANOWCZOŚCIĄ


ZOBOWIĄZUJE KAŻDEGO FUNKCJONARIUSZA
O WSPIERANIE I POMOC W MISJI DUCHOWNEGO.

JEDNOSTKA ZWIERZCHNIKA:

KANCELARIA KOŚCIOŁA NATURALNEGO
M/ +48 515 003 009
E/ kancelaria@kosciolnaturalny.plDUCHOWNY PODLEGA POD WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ NSA [NATURALNY SĄD ARBITRAŻOWY].PERSONA LEGITYMUJĄCA SIĘ DOKUMENTEM DUCHOWNEGO PODLEGA DEKLARACJI PRAW LUDNOŚCI RDZENNEJ.
WCHODZĄC W INTERAKCJĘ Z ŻYWYM CZŁOWIEKIEM DUCHOWNYM W TRAKCIE MISJI PODLEGASZ POD TABELĘ ODSZKODOWAWCZĄ IP66 (link).www.KosciolNaturalny.pl


® ™ ©

 • Prawo Boskie i Naturalne

  Zapisane w sercu i duszy

  Naszą powinnością jest ścieżką obudzenia i pielęgnacji naszego życia, naszego dobrostanu i dobrobytu oraz rodu. Prawem niezbywalnym i nienegocjowalnym jest prawo naturalne, które nas wszystkich obowiązuje – zapisane jest ono u każdego w sercu i duszy, jako poczucie miłości, jedności, współczucia i sumienia. Naszą powinnością jednakże jest stanie w prawdzie.

  CZYTAJ WIĘCEJ • kosciolnaturalny.pl
 • Statut Kościoła Naturalnego

  Statut

  Statut Kościoła Naturalnego Preambuła Kościół Naturalny powołany zostaje, aby głosić i szerzyć odwieczne, pierwotne, niezmienne i przyrodzone prawa boskie, zawarte w naturze jako jedyną prawdę otrzymaną w darze jako dzieło Stwórcy Wszechświata. Wspólnota ta zrzesza ludzi suwerennych, którzy uznają nad sobą wyłącznie Stwórcę i jego sąd oraz jego prawa naturalne jako jedyną prawdę i...

  PDF DOKUMENT
 • Doktryna Kościoła Naturalnego

  Doktryna

  Człowiek jako dzieło Stwórcy został usytuowany w pełnym i doskonałym świecie. Człowiek jak i inne istoty żywe podlega prawom naturalnym w sposób powszechnym, przyrodzonym, niezbywalnym i poznawalnym. Prawa te zostały nam nadane w darze w chwili stworzenia, są one darem Stwórcy i jako takie są najwyższą prawdą i Jego wolą. Odpowiedzialność i obowiązek człowieka wobec tych praw to...

  PDF DOKUMENT

Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich

Traktat uchwalony w wyniku konferencji ONZ w Nowym Jorku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2200A (XXI) z 16 grudnia 1966 roku. Wszedł w życie 23 marca 1976 roku.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu.Deklaracja Praw Ludności Rdzennych

Ludność rdzenna i każda osoba do niej należąca jest wolna i równa każdemu innemu ludowi i każdej innej osobie oraz ma prawo być wolna od jakiejkolwiek dyskryminacji, w korzystaniu ze swoich praw, w szczególności od dyskryminacji na podstawie swojego pochodzenia i tożsamości. Ludność rdzenna ma prawo do samookreślenia.Tabela odszkodowawcza IP66

Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby. | Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany przez RFN w 1973 roku.Zobacz również:Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Art. 1.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.
2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.
3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym....


Jesteśmy żywym kościołem łączącym żywych ludzi z przyrodzonymi uniwersalnymi prawami do życia, wolności i samostanowienia.

"-- Naczelna | Kościół Naturalny